"ELECTROLUX POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000029692
NIP
5210084388
REGON
011020824

Podsumowanie

aktywa
4,6 mld
przychód
6,6 mld
zysk
113,2 mln
wartość firmy
5,6 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KAROLKOWA, 30
Kod pocztowy
01-207
Rejestracja
2001-07-23
Rozpoczęcie działalności
1992-01-16
Kapitał zakładowy
272731500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM LUB 2 (DWÓCH) PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "electrolux poland" osiągnęła 6 580 412 266 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 575 716 397 zł. Pozostałe przychody to 4 695 869 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 462 495 506 zł.
Zysk netto wyniósł 113 220 891 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 355 082 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 580 412 266 zł w 2022 roku.
• 6 669 158 230 zł w 2021 roku.
• 5 450 385 297 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 577 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 220 891 zł w 2022 roku.
• 153 431 089 zł w 2021 roku.
• 114 708 368 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "electrolux poland" wynosi 5 557 341 183 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 717 516 109 zł a 16 451 030 665 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 342 164 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 557 341 183 zł w 2022 roku.
• 5 692 430 282 zł w 2021 roku.
• 4 609 950 794 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "electrolux poland" wyniosła 4 574 644 528 zł.
a
ktywa trwałe to 1 704 408 373 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 870 236 155 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 574 644 528 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 956 688 145 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 617 956 382 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 247 036 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 574 644 528 zł w 2022 roku.
• 4 442 717 441 zł w 2021 roku.
• 3 898 515 703 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "electrolux poland" wyniosły 3 617 956 382 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 574 644 528 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 528 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 617 956 382 zł w 2022 roku
• 3 599 250 186 zł w 2021 roku
• 3 208 479 538 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "electrolux poland" wykazała przychody na poziomie 6 580 412 266 zł.
Organizacja zarobiła 119 640 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 419 329 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 220 891 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -419 755 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 419 329 zł w 2022 roku
• 15 345 064 zł w 2021 roku
• 7 733 199 zł w 2020 roku

Organizacja "electrolux poland" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Electrolux Contracting Ab posiada 181821 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.05.2007 jest Electrolux Contracting Ab kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.05.2006 do 09.05.2007 był "aktiebolaget Electrolux" Z Siedzibą W Sztokholmie (szwecja) kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.03.2006 do 22.05.2006 najwięcej udziałów posiadał "aktiebolaget Electrolux" Z Siedzibą W Sztokholmie (szwecja). Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.