SIGNIFY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000491219
NIP
5272707130
REGON
147031179

Podsumowanie

aktywa
3,3 mld
przychód
8,6 mld
zysk
158,5 mln
wartość firmy
7,7 mld
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
PIŁA
Adres
KOSSAKA, 150
Kod pocztowy
64-920
Rejestracja
2013-12-18
Rozpoczęcie działalności
2013-12-18
Kapitał zakładowy
1750003950,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
http://www.lighting.philips.pl/connect/news/spolkiphilipslighting_1.wpd
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SAMOISTNYM LUB JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Signify poland osiągnęła 8 565 290 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 489 077 000 zł. Pozostałe przychody to 76 213 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 330 603 000 zł.
Zysk netto wyniósł 158 474 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 309 411 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 565 290 000 zł w 2022 roku.
• 7 443 815 000 zł w 2021 roku.
• 6 684 075 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 411 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 474 000 zł w 2022 roku.
• 202 946 000 zł w 2021 roku.
• 173 299 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Signify poland wynosi 7 652 123 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 308 034 500 zł a 21 413 225 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 276 022 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 652 123 833 zł w 2022 roku.
• 7 245 688 583 zł w 2021 roku.
• 6 468 397 750 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Signify poland wyniosła 3 306 513 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 366 368 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 940 145 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 306 511 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 744 044 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 562 467 000 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 315 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 306 513 000 zł w 2022 roku.
• 3 725 534 000 zł w 2021 roku.
• 3 095 726 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Signify poland wyniosły 1 562 467 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 306 513 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 548 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 562 467 000 zł w 2022 roku
• 1 763 719 000 zł w 2021 roku
• 1 336 857 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Signify poland wykazała przychody na poziomie 8 565 290 000 zł.
Organizacja zarobiła 202 266 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 792 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 474 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 673 800 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 792 000 zł w 2022 roku
• 56 818 000 zł w 2021 roku
• 26 764 000 zł w 2020 roku

Organizacja Signify poland wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 60%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 60%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Signify Holding B.v. posiada 35000079 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.07.2019 jest Signify Holding B.v. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.06.2015 do 01.07.2019 był Philips Lighting Holding B.v. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.04.2015 do 01.06.2015 najwięcej udziałów posiadał Philips Lighting Holding B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.