BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000023973
NIP
5240104641
REGON
012604823

Podsumowanie

aktywa
4,7 mld
przychód
10,5 mld
zysk
370 mln
wartość firmy
9,9 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
AL. JEROZOLIMSKIE, 183
Kod pocztowy
02-222
Rejestracja
2001-07-09
Rozpoczęcie działalności
1992-10-13
Kapitał zakładowy
300000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Bsh sprzęt gospodarstwa domowego osiągnęła 10 543 985 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 543 903 000 zł. Pozostałe przychody to 82 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 173 941 000 zł.
Zysk netto wyniósł 369 962 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 964 731 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 543 985 000 zł w 2022 roku.
• 9 335 816 000 zł w 2021 roku.
• 7 504 641 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 378 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 369 962 000 zł w 2022 roku.
• 346 436 000 zł w 2021 roku.
• 276 710 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bsh sprzęt gospodarstwa domowego wynosi 9 875 911 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 366 740 000 zł a 26 359 962 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 958 124 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 875 911 333 zł w 2022 roku.
• 8 811 389 833 zł w 2021 roku.
• 7 126 875 500 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Bsh sprzęt gospodarstwa domowego wyniosła 4 723 300 000 zł.
a
ktywa trwałe to 2 230 205 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 493 095 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 723 300 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 822 320 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 900 980 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 424 176 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 723 300 000 zł w 2022 roku.
• 4 152 828 000 zł w 2021 roku.
• 3 840 288 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Bsh sprzęt gospodarstwa domowego wyniosły 2 900 980 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 723 300 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 235 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 900 980 000 zł w 2022 roku
• 2 550 470 000 zł w 2021 roku
• 2 484 366 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Bsh sprzęt gospodarstwa domowego wykazała przychody na poziomie 10 543 985 000 zł.
Organizacja zarobiła 451 814 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 852 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 369 962 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 808 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 852 000 zł w 2022 roku
• 83 254 000 zł w 2021 roku
• 52 655 000 zł w 2020 roku

Organizacja Bsh sprzęt gospodarstwa domowego wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 20%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Bsh Hausgeräte Gmbh posiada 75000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.06.2018 jest Bsh Hausgeräte Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2013 do 21.06.2018 był Bsh Bosch Und Siemens Hausgerate Gmbh kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.12.2007 do 18.10.2013 najwięcej udziałów posiadał Bsh Bosch Und Siemens Hausgerate Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.