ANIMATION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000539387
NIP
5252606845
REGON
360650271

Podsumowanie

aktywa
2,5 mln
przychód
7,1 mln
zysk
1,3 mln
wartość firmy
11,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. BIELAŃSKA, 4
Kod pocztowy
00-085
Rejestracja
2015-01-16
Rozpoczęcie działalności
2015-01-16
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ ZARZĄD. PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. WICEPREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB DRUGIM WICEPREZESEM ZARZĄDU. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ MOŻE RÓWNIEŻ PROKURENT SAMOISTNY, POWOŁANY PRZEZ ZARZĄD.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Animation group osiągnęła 7 131 918 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 113 817 zł. Pozostałe przychody to 18 101 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 801 269 zł.
Zysk netto wyniósł 1 312 548 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 903 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 131 918 zł w 2022 roku.
• 6 627 742 zł w 2021 roku.
• 4 112 175 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 312 548 zł w 2022 roku.
• 1 824 888 zł w 2021 roku.
• 1 189 369 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Animation group wynosi 11 746 646 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 741 844 zł a 18 375 665 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 134 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 746 646 zł w 2022 roku.
• 13 700 757 zł w 2021 roku.
• 8 335 008 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Animation group wyniosła 2 525 541 zł.
a
ktywa trwałe to 733 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 792 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 525 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 322 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 203 082 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 525 541 zł w 2022 roku.
• 2 905 308 zł w 2021 roku.
• 1 220 811 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Animation group wyniosły 203 082 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 525 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 203 082 zł w 2022 roku
• 261 693 zł w 2021 roku
• 106 034 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Animation group wykazała przychody na poziomie 7 131 918 zł.
Organizacja zarobiła 1 452 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 139 528 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 312 548 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6070 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 528 zł w 2022 roku
• 185 505 zł w 2021 roku
• 118 206 zł w 2020 roku

Organizacja Animation group wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.


Historia powiązań


Udziałowcy

Kurek Szczepaniak Monika posiada 280 udziałów, które stanowią 28% firmy.
Kurek Jakub posiada 280 udziałów, które stanowią 28% firmy.
Kurek Rafał posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Nowak Jarosław posiada 120 udziałów, które stanowią 12% firmy.
Kokociński Miłosz posiada 120 udziałów, które stanowią 12% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kurek Szczepaniak Monika (28% udziałów)
• Kurek Jakub (28% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.02.2022 do 10.02.2022:
• Kurek Szczepaniak Monika (28% udziałów)
• Kurek Jakub (28% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.10.2021 do 01.02.2022:
• Kurek Szczepaniak Monika (25% udziałów)
• Kurek Jakub (25% udziałów)