TEMPUS FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000819724
NIP
7272840539
REGON
385112404

Podsumowanie

aktywa
1 mln
przychód
1,2 mln
zysk
571 tys.
wartość firmy
3,8 mln
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. ŁĄKOWA, 29
Kod pocztowy
90-554
Rejestracja
2019-12-19
Rozpoczęcie działalności
2019-12-19
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
tempusfilm@tempusfilm.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Tempus film osiągnęła 1 153 097 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 153 097 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 581 866 zł.
Zysk netto wyniósł 571 231 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 288 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 153 097 zł w 2023 roku.
• 15 696 551 zł w 2022 roku.
• 13 012 063 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 142 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 571 231 zł w 2023 roku.
• -25 321 zł w 2022 roku.
• 463 130 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tempus film wynosi 3 807 804 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 754 149 zł a 7 997 232 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 951 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 807 804 zł w 2023 roku.
• 10 790 094 zł w 2022 roku.
• 10 871 945 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Tempus film wyniosła 1 032 310 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 032 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 032 310 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 005 532 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 777 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 032 310 zł w 2023 roku.
• 22 603 245 zł w 2022 roku.
• 6 206 468 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Tempus film wyniosły 26 777 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 032 310 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 777 zł w 2023 roku
• 22 168 944 zł w 2022 roku
• 5 746 846 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Tempus film wykazała przychody na poziomie 1 153 097 zł.
Organizacja zarobiła 705 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 134 441 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 571 231 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 134 441 zł w 2023 roku
• 4881 zł w 2022 roku
• 121 869 zł w 2021 roku

Organizacja Tempus film wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Strzelecki Jacek posiada 48 udziałów, które stanowią 48% firmy.
Gaczkowski Jacek posiada 48 udziałów, które stanowią 48% firmy.