ALPHA LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000966402
NIP
5252903939
REGON
521748867

Podsumowanie

aktywa
1,5 mln
przychód
977 tys.
zysk
7 tys.
wartość firmy
691 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. TWARDA, 18
Kod pocztowy
00-105
Rejestracja
2022-04-12
Rozpoczęcie działalności
2022-04-12
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Alpha leasing osiągnęła 977 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 977 014 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 970 269 zł.
Zysk netto wyniósł 6745 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 977 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 977 014 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6745 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alpha leasing wynosi 690 881 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 559 zł a 2 442 535 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 690 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 690 881 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Alpha leasing wyniosła 1 500 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 500 013 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 500 013 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 483 268 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 500 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 500 013 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Alpha leasing wyniosły 1 483 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 500 013 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 483 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 483 268 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Alpha leasing wykazała przychody na poziomie 977 014 zł.
Organizacja zarobiła 7458 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 713 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6745 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 713 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 713 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Alpha leasing wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Maliński Damian posiada 82 udziałów, które stanowią 82% firmy.