V8 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000929857
NIP
7393960544
REGON
520391096

Podsumowanie

aktywa
2,3 mln
przychód
2,3 mln
zysk
2,1 mln
wartość firmy
11,6 mln
Podstawowe info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLSZTYN
Adres
UL. JERZEGO BURSKIEGO, 1
Kod pocztowy
10-686
Rejestracja
2021-11-08
Rozpoczęcie działalności
2021-11-09
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja V8 invest osiągnęła 2 342 207 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 342 207 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 225 896 zł.
Zysk netto wyniósł 2 116 311 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 171 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 342 207 zł w 2022 roku.
• 21 169 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 058 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 116 311 zł w 2022 roku.
• 16 161 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji V8 invest wynosi 11 629 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 603 104 zł a 29 628 355 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 814 910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 629 820 zł w 2022 roku.
• 94 629 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów V8 invest wyniosła 2 277 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 277 486 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 277 486 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 137 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 014 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 138 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 277 486 zł w 2022 roku.
• 27 680 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 93%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 90%.
Marża netto wyniosła 90%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania V8 invest wyniosły 140 014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 277 486 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 140 014 zł w 2022 roku
• 6519 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja V8 invest wykazała przychody na poziomie 2 342 207 zł.
Organizacja zarobiła 2 116 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 116 311 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1598 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja V8 invest wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Romejko Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Romejko Natalia posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.