PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000631671
NIP
8971827491
REGON
365154499

Podsumowanie

aktywa
3,9 mln
przychód
3,1 mln
zysk
1,9 mln
wartość firmy
12,3 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. BUSKA, 5A
Kod pocztowy
53-326
Rejestracja
2016-08-09
Rozpoczęcie działalności
2016-08-09
Kapitał zakładowy
200500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ PROKURENT SAMOISTNY.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Pm osiągnęła 3 104 841 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 699 518 zł. Pozostałe przychody to 2 405 323 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 154 298 zł.
Zysk netto wyniósł 1 853 815 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 492 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 104 841 zł w 2023 roku.
• 4 000 442 zł w 2022 roku.
• 1 665 401 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 325 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 853 815 zł w 2023 roku.
• 2 439 227 zł w 2022 roku.
• -27 717 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pm wynosi 12 328 960 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 843 805 zł a 25 953 414 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 029 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 328 960 zł w 2023 roku.
• 13 876 936 zł w 2022 roku.
• 1 459 390 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Pm wyniosła 3 909 709 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 783 855 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 125 855 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 909 709 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 791 739 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 970 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 618 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 909 709 zł w 2023 roku.
• 2 139 991 zł w 2022 roku.
• 587 451 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Pm wyniosły 117 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 909 709 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 970 zł w 2023 roku
• 202 567 zł w 2022 roku
• 121 954 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Pm wykazała przychody na poziomie 3 104 841 zł.
Organizacja zarobiła 1 860 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6466 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 853 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1078 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6466 zł w 2023 roku
• 27 979 zł w 2022 roku
• 107 982 zł w 2021 roku

Organizacja Pm wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Parfianowicz Jaworska Katarzyna posiada 401 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.02.2023 jest Parfianowicz Jaworska Katarzyna kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2023 do 03.02.2023 była Parfianowicz Jaworska Katarzyna kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 26.10.2022 do 09.01.2023 najwięcej udziałów posiadała Parfianowicz Jaworska Katarzyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.