SO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000737128
NIP
8992846826
REGON
380557030

Podsumowanie

aktywa
5,4 mln
przychód
3,1 mln
zysk
2,2 mln
wartość firmy
14,8 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. GAJOWICKA, 195
Kod pocztowy
53-150
Rejestracja
2018-06-20
Rozpoczęcie działalności
2018-06-20
Kapitał zakładowy
202000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ PROKURENT SAMOISTNY.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja So osiągnęła 3 059 262 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 604 721 zł. Pozostałe przychody to 2 454 542 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 634 882 zł.
Zysk netto wyniósł 2 239 603 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 509 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 059 262 zł w 2023 roku.
• 3 268 357 zł w 2022 roku.
• 1 401 018 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 373 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 239 603 zł w 2023 roku.
• 2 412 521 zł w 2022 roku.
• 259 466 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji So wynosi 14 841 108 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 843 187 zł a 31 354 442 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 448 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 841 108 zł w 2023 roku.
• 13 990 972 zł w 2022 roku.
• 2 324 468 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów So wyniosła 5 420 752 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 521 375 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 899 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 420 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 124 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 296 502 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 870 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 420 752 zł w 2023 roku.
• 2 915 793 zł w 2022 roku.
• 822 663 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania So wyniosły 296 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 420 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 296 502 zł w 2023 roku
• 33 146 zł w 2022 roku
• 352 537 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja So wykazała przychody na poziomie 3 059 262 zł.
Organizacja zarobiła 2 248 794 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9191 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 239 603 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1532 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9191 zł w 2023 roku
• 61 024 zł w 2022 roku
• 269 700 zł w 2021 roku

Organizacja So wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Herold Katarzyna posiada 101 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.01.2023 jest Herold Katarzyna kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.07.2020 do 25.01.2023 była Herold Katarzyna kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 20.06.2018 do 21.07.2020 najwięcej udziałów posiadała Herold Katarzyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.