SAVECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000915381
NIP
6462990589
REGON
389660367

Podsumowanie

aktywa
648 tys.
przychód
1,4 mln
zysk
612 tys.
wartość firmy
3,8 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
TYCHY
Adres
UL. RUNOWA, 52
Kod pocztowy
43-100
Rejestracja
2021-08-11
Rozpoczęcie działalności
2021-08-11
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Saveco osiągnęła 1 375 061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 375 061 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 762 992 zł.
Zysk netto wyniósł 612 069 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 375 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 375 061 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 612 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 612 069 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Saveco wynosi 3 827 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 462 802 zł a 8 568 962 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 824 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 827 784 zł w 2022 roku.
• 3750 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Saveco wyniosła 647 648 zł.
a
ktywa trwałe to 631 957 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 647 648 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 617 069 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 579 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 642 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 647 648 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 95%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 94.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 99.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Saveco wyniosły 30 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 647 648 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 579 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Saveco wykazała przychody na poziomie 1 375 061 zł.
Organizacja zarobiła 674 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 200 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 612 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 200 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Saveco wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Gibała Katarzyna posiada 71 udziałów, które stanowią 71% firmy.
Augustynek Michał posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 11.02.2022 jest Gibała Katarzyna kontrolujący 71% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.08.2021 do 11.02.2022 był Gibała Marek kontrolując 71% udziałów.