GSMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000470031
NIP
8513170378
REGON
321403755

Podsumowanie

aktywa
248 tys.
przychód
1,2 mln
zysk
130 tys.
wartość firmy
1,5 mln
Podstawowe info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
SZCZECIN
Adres
AL. BOHATERÓW WARSZAWY, 40
Kod pocztowy
70-342
Rejestracja
2013-07-15
Rozpoczęcie działalności
2013-07-15
Kapitał zakładowy
60000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Gsmart osiągnęła 1 222 503 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 222 503 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 092 427 zł.
Zysk netto wyniósł 130 075 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 73 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 222 503 zł w 2022 roku.
• 1 633 458 zł w 2021 roku.
• 894 771 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 075 zł w 2022 roku.
• 32 223 zł w 2021 roku.
• -17 408 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gsmart wynosi 1 455 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 120 537 zł a 3 056 257 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 455 841 zł w 2022 roku.
• 1 240 845 zł w 2021 roku.
• 596 514 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Gsmart wyniosła 247 879 zł.
a
ktywa trwałe to 7575 zł.
a
ktywa obrotowe to 240 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 247 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 160 716 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 163 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 247 879 zł w 2022 roku.
• 430 479 zł w 2021 roku.
• 380 308 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Gsmart wyniosły 87 163 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 247 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 163 zł w 2022 roku
• 399 838 zł w 2021 roku
• 380 690 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Gsmart wykazała przychody na poziomie 1 222 503 zł.
Organizacja zarobiła 144 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 183 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 075 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2837 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 183 zł w 2022 roku
• 6552 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Gsmart wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Barcicka Anna posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Barcicki Grzegorz posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Barcicki Grzegorz (50% udziałów)
• Barcicka Anna (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 18.03.2022 do 22.04.2022 był Woźniak Damian kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.04.2020 do 18.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Woźniak Damian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.