SCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000796658
NIP
5833191073
REGON
363281041

Podsumowanie

aktywa
76,5 mln
przychód
10 mln
zysk
3 mln
wartość firmy
60,6 mln
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
UL. DOKI, 1
Kod pocztowy
80-863
Rejestracja
2019-07-31
Rozpoczęcie działalności
2015-12-18
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - SCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE SKŁADA I PODPISUJE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Scg osiągnęła 9 971 211 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 412 697 zł. Pozostałe przychody to 558 514 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 430 967 zł.
Zysk netto wyniósł 2 981 730 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 323 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 971 211 zł w 2022 roku.
• 14 835 415 zł w 2021 roku.
• 40 604 474 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 993 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 981 730 zł w 2022 roku.
• 7 329 246 zł w 2021 roku.
• 33 601 602 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Scg wynosi 60 631 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 956 817 zł a 224 306 971 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 277 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 631 951 zł w 2022 roku.
• 89 528 519 zł w 2021 roku.
• 178 949 461 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Scg wyniosła 76 477 171 zł.
a
ktywa trwałe to 58 324 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 152 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 477 171 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 076 743 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 400 429 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 294 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 477 171 zł w 2022 roku.
• 80 424 035 zł w 2021 roku.
• 24 318 261 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Scg wyniosły 20 400 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 477 171 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 180 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 400 429 zł w 2022 roku
• 13 329 022 zł w 2021 roku
• 1 020 388 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Scg wykazała przychody na poziomie 9 971 211 zł.
Organizacja zarobiła 3 709 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 727 752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 981 730 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 242 584 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 727 752 zł w 2022 roku
• 1 668 622 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Scg wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki