IKONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000428532
NIP
8943041330
REGON
021937443

Podsumowanie

aktywa
903 tys.
przychód
1,9 mln
zysk
192 tys.
wartość firmy
2,6 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
WYB. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 39A
Kod pocztowy
50-370
Rejestracja
2012-07-31
Rozpoczęcie działalności
2012-07-31
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ikona osiągnęła 1 909 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 773 343 zł. Pozostałe przychody to 135 921 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 581 085 zł.
Zysk netto wyniósł 192 258 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 135 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 909 264 zł w 2023 roku.
• 1 403 035 zł w 2022 roku.
• 1 662 176 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 258 zł w 2023 roku.
• 96 787 zł w 2022 roku.
• 303 654 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ikona wynosi 2 638 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 596 602 zł a 4 773 161 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 299 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 638 475 zł w 2023 roku.
• 1 774 913 zł w 2022 roku.
• 2 702 553 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ikona wyniosła 903 052 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 55 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 848 001 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 903 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 795 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 583 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 903 052 zł w 2023 roku.
• 821 142 zł w 2022 roku.
• 646 752 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ikona wyniosły 107 583 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 903 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 583 zł w 2023 roku
• 217 931 zł w 2022 roku
• 140 328 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ikona wykazała przychody na poziomie 1 909 264 zł.
Organizacja zarobiła 212 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 824 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2725 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 824 zł w 2023 roku
• 10 945 zł w 2022 roku
• 30 858 zł w 2021 roku

Organizacja Ikona wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Radziemski Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Zięba Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Radziemski Piotr (50% udziałów)
• Zięba Grzegorz (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 05.11.2012 do 18.12.2013 był Software Brothers kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 31.07.2012 do 05.11.2012 najwięcej udziałów posiadał Software Brothers . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.