PROFIT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000352445
NIP
8971760462
REGON
021206018

Podsumowanie

aktywa
497,6 mln
przychód
269,4 mln
zysk
51 mln
wartość firmy
575,3 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
SZCZĘŚLIWA, 33
Kod pocztowy
53-445
Rejestracja
2010-03-25
Rozpoczęcie działalności
2010-03-18
Kapitał zakładowy
340420,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
profitdevelopment.com.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Profit development osiągnęła 269 416 946 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 268 385 077 zł. Pozostałe przychody to 1 031 869 zł.
Całkowite koszty wyniosły 217 404 945 zł.
Zysk netto wyniósł 50 980 131 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 599 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 269 416 946 zł w 2021 roku.
• 246 650 419 zł w 2020 roku.
• 170 984 036 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 475 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 980 131 zł w 2021 roku.
• 46 429 962 zł w 2020 roku.
• 32 399 681 zł w 2019 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Profit development wynosi 575 297 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 404 125 418 zł a 713 721 835 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 450 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 575 297 732 zł w 2021 roku.
• 525 230 189 zł w 2020 roku.
• 365 382 121 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Profit development wyniosła 497 605 063 zł.
a
ktywa trwałe to 20 992 386 zł.
a
ktywa obrotowe to 476 612 677 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 497 605 063 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 199 286 313 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 298 318 750 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 808 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 497 605 063 zł w 2021 roku.
• 376 771 877 zł w 2020 roku.
• 357 748 248 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 497 605 063 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Profit development wykazała przychody na poziomie 269 416 946 zł.
Organizacja zarobiła 62 420 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 440 465 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 980 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 173 615 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 440 465 zł w 2021 roku
• 13 496 695 zł w 2020 roku
• 13 238 147 zł w 2019 roku

Organizacja Profit development wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.4%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki