MOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000580983
NIP
7010514253
REGON
362785160

Podsumowanie

aktywa
0
przychód
11 tys.
zysk
5 tys.
wartość firmy
26 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PLAC GEN. JÓZEFA HALLERA, 5
Kod pocztowy
03-464
Rejestracja
2015-10-20
Rozpoczęcie działalności
2015-10-20
Kapitał zakładowy
7300000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Postępowanie likwidacyjne
Tak

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Mogo osiągnęła 10 855 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 10 855 zł.
Całkowite koszty wyniosły -4583 zł.
Zysk netto wyniósł 4583 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 250 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 855 zł w 2023 roku.
• 510 352 zł w 2022 roku.
• 938 442 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 712 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4583 zł w 2023 roku.
• -5 053 306 zł w 2022 roku.
• -9 642 697 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mogo wynosi 25 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 64 166 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -830 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 570 zł w 2023 roku.
• 340 235 zł w 2022 roku.
• 625 628 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mogo wyniosła 0 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 0 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 308 020 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 308 020 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 576 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• -6 962 490 zł w 2022 roku.
• 1 007 967 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mogo wyniosły 4 308 020 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 840 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 308 020 zł w 2023 roku
• 4 965 894 zł w 2022 roku
• 35 389 464 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• -71% w 2022 roku
• 3511% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mogo wykazała przychody na poziomie 10 855 zł.
Organizacja zarobiła 4583 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4583 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -86 910 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Mogo wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 17% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0004%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

As Mogo Balkans And Central Asia posiada 146000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.07.2023 jest As Mogo Balkans And Central Asia kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2023 do 05.07.2023 była As Mogo Balkans And Central Asia kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 24.09.2021 do 11.05.2023 najwięcej udziałów posiadała As Mogo Balkans And Asia. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.