AGRO LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000932598
NIP
6793226913
REGON
520447922

Podsumowanie

aktywa
6 tys.
przychód
100 tys.
zysk
-28 tys.
wartość firmy
67 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. ERAZMA JERZMANOWSKIEGO, 40
Kod pocztowy
30-836
Rejestracja
2021-11-15
Rozpoczęcie działalności
2021-11-15
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Agro leasing osiągnęła 99 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 99 836 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 127 888 zł.
Strata netto wyniosła 28 053 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 49 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 836 zł w 2023 roku.
• 563 090 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 053 zł w 2023 roku.
• -33 859 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro leasing wynosi 66 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 249 589 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 557 zł w 2023 roku.
• 375 394 zł w 2022 roku.
• 3750 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Agro leasing wyniosła 5741 zł.
a
ktywa obrotowe to 5741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5741 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -56 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 653 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5741 zł w 2023 roku.
• 11 572 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -489%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -244.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Agro leasing wyniosły 62 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,091%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 653 zł w 2023 roku
• 40 431 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 545.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1091% w 2023 roku
• 349% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Agro leasing wykazała przychody na poziomie 99 836 zł.
Organizacja zarobiła -28 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Agro leasing wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Madej Eugeniusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Madej Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do AGRO LEASING