VESUVIUS CSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000691323
NIP
6772423991
REGON
368042246

Podsumowanie

aktywa
6,2 mln
przychód
25,7 mln
zysk
795 tys.
wartość firmy
22,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. JASNOGÓRSKA, 11
Kod pocztowy
31-358
Rejestracja
2017-08-21
Rozpoczęcie działalności
2017-08-21
Kapitał zakładowy
250000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Vesuvius csd osiągnęła 25 730 392 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 695 977 zł. Pozostałe przychody to 34 415 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 900 750 zł.
Zysk netto wyniósł 795 227 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 146 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 730 392 zł w 2022 roku.
• 18 025 779 zł w 2021 roku.
• 16 860 284 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 159 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 795 227 zł w 2022 roku.
• 654 621 zł w 2021 roku.
• 630 739 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vesuvius csd wynosi 22 320 410 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 985 907 zł a 64 325 981 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 464 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 320 410 zł w 2022 roku.
• 16 025 157 zł w 2021 roku.
• 14 661 666 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Vesuvius csd wyniosła 6 209 186 zł.
a
ktywa trwałe to 1 032 119 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 177 066 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 209 186 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 647 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 561 310 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 241 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 209 186 zł w 2022 roku.
• 3 850 616 zł w 2021 roku.
• 4 551 132 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Vesuvius csd wyniosły 3 561 310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 209 186 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 712 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 561 310 zł w 2022 roku
• 1 997 967 zł w 2021 roku
• 3 353 104 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Vesuvius csd wykazała przychody na poziomie 25 730 392 zł.
Organizacja zarobiła 1 031 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 236 625 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 795 227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 325 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 236 625 zł w 2022 roku
• 199 428 zł w 2021 roku
• 226 969 zł w 2020 roku

Organizacja Vesuvius csd wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Vesuvius Overseas Limited posiada 499 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.

Podobne organizacje do VESUVIUS CSD

Organizacja Numer KRS
1
0000923105
2
0000336007
3
0000526965
4
0000554028
5
0000330657
6
0000705024
7
0000801058
8
0000524274
9
0000715906
10
0000731342
11
0000415106
12
0000742670
13
0000751615
14
0000570477
15
0000823722
16
0000292737
17
0000429804
18
0000607307
19
0000168633
20
0000523145
21
0000468163
22
0000683254
23
0000196535
24
0000828015
25
0000948736
26
0000629452
27
0000730237
28
0000755099
29
0000817270
30
0000793524