AGCO FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000489328
NIP
5252574418
REGON
147005992

Podsumowanie

aktywa
807 tys.
przychód
54 tys.
zysk
11 tys.
wartość firmy
114 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. INFLANCKA, 4A
Kod pocztowy
00-189
Rejestracja
2013-12-06
Rozpoczęcie działalności
2014-01-01
Kapitał zakładowy
10265000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Agco finance osiągnęła 54 333 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 970 zł. Pozostałe przychody to 363 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 363 zł.
Zysk netto wyniósł 10 607 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 333 zł w 2022 roku.
• 25 613 zł w 2021 roku.
• 21 106 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 607 zł w 2022 roku.
• 9781 zł w 2021 roku.
• 6098 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agco finance wynosi 114 258 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 35 607 zł a 189 902 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 114 258 zł w 2022 roku.
• 83 852 zł w 2021 roku.
• 58 778 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Agco finance wyniosła 806 522 zł.
a
ktywa trwałe to 277 548 zł.
a
ktywa obrotowe to 528 974 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 806 522 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 759 047 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 806 522 zł w 2022 roku.
• 676 642 zł w 2021 roku.
• 542 889 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 86%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Agco finance wyniosły 759 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 806 522 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 759 047 zł w 2022 roku
• 639 774 zł w 2021 roku
• 515 802 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Agco finance wykazała przychody na poziomie 54 333 zł.
Organizacja zarobiła 13 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2494 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 607 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 383 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2494 zł w 2022 roku
• 2516 zł w 2021 roku
• 1748 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Agco finance wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Agco Finance B.v. posiada 10265 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do AGCO FINANCE

Organizacja Numer KRS
1
0000217463
2
0000550503
3
0000273864
4
0000450700
5
0000042351
6
0000662104
7
0000407728
8
0000538792
9
0000456367
10
0000011089
11
0000343451
12
0000485772
13
0000861701
14
0000517670
15
0000567381
16
0000027836
17
0000319546
18
0000551855
19
0000259998
20
0000884486
21
0000896933
22
0000792276
23
0000036594
24
0000604043
25
0000230767
26
0000068724
27
0000585935
28
0000267848
29
0000691446
30
0000729185