CARGOBULL FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000230767
NIP
5272465247
REGON
140026034

Podsumowanie

aktywa
119 tys.
przychód
25 tys.
zysk
5 tys.
wartość firmy
46 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. INFLANCKA, 4A
Kod pocztowy
00-189
Rejestracja
2005-03-22
Rozpoczęcie działalności
2005-03-01
Kapitał zakładowy
4000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Cargobull finance osiągnęła 24 697 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 330 zł. Pozostałe przychody to 2367 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 999 zł.
Zysk netto wyniósł 5331 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 697 zł w 2022 roku.
• 25 481 zł w 2021 roku.
• 57 456 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5331 zł w 2022 roku.
• 1599 zł w 2021 roku.
• 11 883 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cargobull finance wynosi 46 087 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8297 zł a 74 637 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 087 zł w 2022 roku.
• 89 180 zł w 2021 roku.
• 150 435 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Cargobull finance wyniosła 119 414 zł.
a
ktywa trwałe to 68 716 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 119 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 351 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -114 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 119 414 zł w 2022 roku.
• 297 849 zł w 2021 roku.
• 512 567 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Cargobull finance wyniosły 108 351 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 119 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -106 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 351 zł w 2022 roku
• 210 117 zł w 2021 roku
• 426 433 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Cargobull finance wykazała przychody na poziomie 24 697 zł.
Organizacja zarobiła 7933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2602 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5331 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -131 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2602 zł w 2022 roku
• 1221 zł w 2021 roku
• 2733 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Cargobull finance wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Cargobull Finance Holding B.v. posiada 4000 udziałów, które stanowią 100% firmy.