DSI UNDERGROUND POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000434313
NIP
9452169392
REGON
122625085

Podsumowanie

aktywa
4 mln
przychód
10 mln
zysk
83 tys.
wartość firmy
8,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. SAMUELA LINDEGO, 1C
Kod pocztowy
30-148
Rejestracja
2012-10-01
Rozpoczęcie działalności
2012-08-03
Kapitał zakładowy
315000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
daniel.goebel@dsiunderground.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE
Postępowanie likwidacyjne
Tak
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Dsi underground poland osiągnęła 9 982 362 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 930 841 zł. Pozostałe przychody to 51 520 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 848 223 zł.
Zysk netto wyniósł 82 618 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 515 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 982 362 zł w 2023 roku.
• 7 074 628 zł w 2022 roku.
• 5 163 041 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 618 zł w 2023 roku.
• 190 992 zł w 2022 roku.
• 80 448 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dsi underground poland wynosi 8 089 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 826 179 zł a 24 955 904 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 181 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 089 302 zł w 2023 roku.
• 6 522 345 zł w 2022 roku.
• 4 662 533 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Dsi underground poland wyniosła 3 976 182 zł.
a
ktywa trwałe to 116 935 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 859 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 976 182 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 471 897 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 504 285 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 530 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 976 182 zł w 2023 roku.
• 3 596 648 zł w 2022 roku.
• 2 162 692 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Dsi underground poland wyniosły 2 504 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 976 182 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 375 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 504 285 zł w 2023 roku
• 2 207 369 zł w 2022 roku
• 964 405 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Dsi underground poland wykazała przychody na poziomie 9 982 362 zł.
Organizacja zarobiła 180 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 949 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 618 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 54% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 732 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 949 zł w 2023 roku
• 48 428 zł w 2022 roku
• 19 799 zł w 2021 roku

Organizacja Dsi underground poland wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Dsi Underground Holdings S.a. posiada 6300 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.03.2024 jest Dsi Underground Holdings S.a. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.06.2017 do 14.03.2024 był Dsi Underground Holdings S.a. R.l. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.11.2016 do 05.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Jupiter Luxco 3 S.a R.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DSI UNDERGROUND POLAND