LOCOTRANSSPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000397619
NIP
7831682017
REGON
301936295

Podsumowanie

aktywa
71,2 mln
przychód
184,4 mln
zysk
278 tys.
wartość firmy
126,3 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. ABPA ANTONIEGO BARANIAKA, 88 C
Kod pocztowy
61-131
Rejestracja
2011-09-30
Rozpoczęcie działalności
2011-09-30
Kapitał zakładowy
25000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Locotranssped osiągnęła 184 385 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 179 331 440 zł. Pozostałe przychody to 5 054 396 zł.
Całkowite koszty wyniosły 179 053 125 zł.
Zysk netto wyniósł 278 315 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 789 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 184 385 836 zł w 2022 roku.
• 134 764 945 zł w 2021 roku.
• 128 711 911 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 278 315 zł w 2022 roku.
• 346 159 zł w 2021 roku.
• 66 527 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Locotranssped wynosi 126 257 949 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 220 797 zł a 460 964 590 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 825 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 126 257 949 zł w 2022 roku.
• 93 239 992 zł w 2021 roku.
• 87 826 489 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Locotranssped wyniosła 71 183 927 zł.
a
ktywa trwałe to 31 328 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 854 964 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 183 927 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 961 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 222 864 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 736 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 183 927 zł w 2022 roku.
• 46 878 636 zł w 2021 roku.
• 40 019 452 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Locotranssped wyniosły 68 222 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 183 927 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 506 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 222 864 zł w 2022 roku
• 44 195 889 zł w 2021 roku
• 37 682 863 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Locotranssped wykazała przychody na poziomie 184 385 836 zł.
Organizacja zarobiła 474 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 196 637 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 278 315 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -66 235 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 196 637 zł w 2022 roku
• 172 557 zł w 2021 roku
• 188 289 zł w 2020 roku

Organizacja Locotranssped wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Mroziński Rafał posiada 125 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Mroziński Marcin posiada 125 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mroziński Marcin (50% udziałów)
• Mroziński Rafał (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2011 do 26.08.2013 był Globall Office Group kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do LOCOTRANSSPED

Organizacja Numer KRS
1
0000304603
2
0001016309
3
0000035354
4
0000798422
5
0000377857
6
0000499665
7
0000004003
8
0000155014
9
0000139091
10
0000085547
11
0000656046
12
0000233255
13
0000039178
14
0000829025
15
0000008950
16
0000654029
17
0000813780
18
0000557333
19
0000896124
20
0000317006
21
0000826668
22
0000183264
23
0000950565
24
0000150605
25
0000596105
26
0000143690
27
0000468435
28
0000364705
29
0000240044
30
0000937323