STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU TELEWIZJI LOKALNYCH VERITAS POLSKA KRS
0000360977
NIP
7393801225
REGON
280536054

Podsumowanie

aktywa
36 tys.
przychód
185 tys.
zysk
18 tys.
wartość firmy
220 tys.
Podstawowe info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLSZTYN
Adres
ŻOŁNIERSKA, 19A
Kod pocztowy
10-560
Rejestracja
2010-08-17
Rozpoczęcie działalności
2010-08-17
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
STOWARZYSZENIE
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA UMÓW - DOTYCZY TO TAKŻE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH - W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONY JEST: 1.PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2.DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organ nadzoru
KOMISJA REWIZYJNA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Stowarzyszenie na rzecz rozwoju telewizji lokalnych veritas polsk osiągnęła 185 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 161 353 zł. Pozostałe przychody to 23 676 zł.
Całkowite koszty wyniosły 143 362 zł.
Zysk netto wyniósł 17 991 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 185 029 zł w 2022 roku.
• 129 813 zł w 2021 roku.
• 76 243 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 991 zł w 2022 roku.
• 3961 zł w 2021 roku.
• 7437 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stowarzyszenie na rzecz rozwoju telewizji lokalnych veritas polsk wynosi 220 172 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 854 zł a 462 574 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 220 172 zł w 2022 roku.
• 113 747 zł w 2021 roku.
• 88 965 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Stowarzyszenie na rzecz rozwoju telewizji lokalnych veritas polsk wyniosła 35 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 830 zł.
f
undusz własny to 33 139 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2691 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 830 zł w 2022 roku.
• 38 759 zł w 2021 roku.
• 11 790 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju telewizji lokalnych veritas polsk wyniosły 2691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 830 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2691 zł w 2022 roku
• 23 611 zł w 2021 roku
• 604 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Stowarzyszenie na rzecz rozwoju telewizji lokalnych veritas polsk wykazała przychody na poziomie 185 029 zł.
Organizacja zarobiła 17 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 991 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Stowarzyszenie na rzecz rozwoju telewizji lokalnych veritas polsk wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki