NIKRIS MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000916729
NIP
5252873173
REGON
389731067

Podsumowanie

aktywa
150 tys.
przychód
194 tys.
zysk
87 tys.
wartość firmy
578 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. CHMIELNA, 2
Kod pocztowy
00-020
Rejestracja
2021-08-17
Rozpoczęcie działalności
2021-08-17
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Nikris media osiągnęła 193 801 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 193 801 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 107 111 zł.
Zysk netto wyniósł 86 691 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 64 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 193 801 zł w 2023 roku.
• 198 975 zł w 2022 roku.
• 77 060 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 691 zł w 2023 roku.
• 40 156 zł w 2022 roku.
• 3854 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nikris media wynosi 577 738 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 101 775 zł a 1 213 667 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 577 738 zł w 2023 roku.
• 330 031 zł w 2022 roku.
• 73 429 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Nikris media wyniosła 149 726 zł.
a
ktywa obrotowe to 149 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 149 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 135 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 026 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 149 726 zł w 2023 roku.
• 49 009 zł w 2022 roku.
• 8854 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Nikris media wyniosły 14 026 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 149 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 026 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Nikris media wykazała przychody na poziomie 193 801 zł.
Organizacja zarobiła 95 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8574 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 691 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2858 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8574 zł w 2023 roku
• 3971 zł w 2022 roku
• 1336 zł w 2021 roku

Organizacja Nikris media wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Haidukevich Krystsina posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Bantsevich Mikita posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.