F&K EXACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000763674
NIP
1182186323
REGON
382106018

Podsumowanie

aktywa
37 tys.
przychód
188 tys.
zysk
18 tys.
wartość firmy
218 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
ŁOMIANKI DOLNE
Adres
UL. WSPÓLNA, 5
Kod pocztowy
05-092
Rejestracja
2018-12-20
Rozpoczęcie działalności
2018-12-20
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja F&k exact osiągnęła 187 658 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 187 034 zł. Pozostałe przychody to 624 zł.
Całkowite koszty wyniosły 168 652 zł.
Zysk netto wyniósł 18 381 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 187 658 zł w 2022 roku.
• 150 809 zł w 2021 roku.
• 89 780 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 381 zł w 2022 roku.
• -3487 zł w 2021 roku.
• 811 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F&k exact wynosi 217 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 19 202 zł a 469 145 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 217 833 zł w 2022 roku.
• 105 949 zł w 2021 roku.
• 71 128 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów F&k exact wyniosła 37 156 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 14 375 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 554 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 156 zł w 2022 roku.
• 31 122 zł w 2021 roku.
• 12 809 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania F&k exact wyniosły 11 554 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 554 zł w 2022 roku
• 23 909 zł w 2021 roku
• 2100 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja F&k exact wykazała przychody na poziomie 187 658 zł.
Organizacja zarobiła 20 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2139 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2139 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja F&k exact wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kozińska Dzyr Barbara posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.