WIDEOGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000735615
NIP
6511726511
REGON
380455772

Podsumowanie

aktywa
82 tys.
przychód
152 tys.
zysk
3 tys.
wartość firmy
158 tys.
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
ŻORY
Adres
UL. TOPOLOWA, 13
Kod pocztowy
44-240
Rejestracja
2018-06-07
Rozpoczęcie działalności
2018-06-07
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Wideograf osiągnęła 152 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 152 100 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 415 zł.
Zysk netto wyniósł 2685 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 152 100 zł w 2022 roku.
• 189 434 zł w 2021 roku.
• 109 668 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2685 zł w 2022 roku.
• 54 866 zł w 2021 roku.
• 46 243 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wideograf wynosi 158 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 26 848 zł a 380 250 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 158 318 zł w 2022 roku.
• 431 067 zł w 2021 roku.
• 302 250 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Wideograf wyniosła 82 255 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7200 zł.
a
ktywa obrotowe to 75 055 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 255 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 684 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 255 zł w 2022 roku.
• 124 270 zł w 2021 roku.
• 75 599 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Wideograf wyniosły 20 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 255 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 684 zł w 2022 roku
• 10 517 zł w 2021 roku
• 16 712 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Wideograf wykazała przychody na poziomie 152 100 zł.
Organizacja zarobiła 3187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 502 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2685 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 100 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 502 zł w 2022 roku
• 3059 zł w 2021 roku
• 4073 zł w 2020 roku

Organizacja Wideograf wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Szopa Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Szopa Karolina posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.