FUTURE VIDEOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000802202
NIP
7252292336
REGON
384272057

Podsumowanie

aktywa
23 tys.
przychód
183 tys.
zysk
-11 tys.
wartość firmy
136 tys.
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 85/87
Kod pocztowy
90-057
Rejestracja
2019-09-03
Rozpoczęcie działalności
2019-09-03
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Future videos osiągnęła 182 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 182 433 zł. Pozostałe przychody to 545 zł.
Całkowite koszty wyniosły 193 260 zł.
Strata netto wyniosła 10 828 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 182 978 zł w 2023 roku.
• 181 521 zł w 2022 roku.
• 130 687 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 828 zł w 2023 roku.
• 4611 zł w 2022 roku.
• 518 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Future videos wynosi 135 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 457 445 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 985 zł w 2023 roku.
• 161 850 zł w 2022 roku.
• 108 130 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Future videos wyniosła 22 640 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 628 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 640 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 667 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3974 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 640 zł w 2023 roku.
• 33 757 zł w 2022 roku.
• 27 485 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Future videos wyniosły 3974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 640 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3974 zł w 2023 roku
• 3902 zł w 2022 roku
• 2241 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Future videos wykazała przychody na poziomie 182 978 zł.
Organizacja zarobiła -10 828 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 828 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 523 zł w 2022 roku
• 121 zł w 2021 roku

Organizacja Future videos wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Krzemiński Tomasz posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Konecka Paulina posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.