ABRA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000003143
NIP
6792143823
REGON
351200371

Podsumowanie

aktywa
53,3 mln
przychód
250,6 mln
zysk
427 tys.
wartość firmy
170,4 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. WADOWICKA, 8A
Kod pocztowy
30-415
Rejestracja
2001-03-23
Rozpoczęcie działalności
1997-01-10
Kapitał zakładowy
52863620,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.abra.krakow.pl
Email
abra@abra.krakow.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU ABRA SA UPOWAŻNIENI SĄ: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Abra osiągnęła 250 634 361 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 250 609 433 zł. Pozostałe przychody to 24 928 zł.
Całkowite koszty wyniosły 250 182 463 zł.
Zysk netto wyniósł 426 970 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 288 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 250 634 361 zł w 2023 roku.
• 236 374 627 zł w 2022 roku.
• 202 863 808 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -122 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 426 970 zł w 2023 roku.
• 519 840 zł w 2022 roku.
• -3 027 396 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Abra wynosi 170 351 681 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 554 227 zł a 626 585 903 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7 599 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 170 351 681 zł w 2023 roku.
• 160 146 445 zł w 2022 roku.
• 135 336 658 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Abra wyniosła 53 340 337 zł.
a
ktywa trwałe to 10 958 054 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 382 283 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 340 337 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 072 303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 268 034 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -8 189 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 340 337 zł w 2023 roku.
• 47 564 475 zł w 2022 roku.
• 43 332 966 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Abra wyniosły 51 268 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 340 337 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -742 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 268 034 zł w 2023 roku
• 46 919 142 zł w 2022 roku
• 43 207 473 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Abra wykazała przychody na poziomie 250 634 361 zł.
Organizacja zarobiła 426 970 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 426 970 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -78 032 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Abra wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.9%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Lisowski Piotr posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.10.2019 jest Lisowski Piotr kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2014 do 29.10.2019 był Aih Investment Holding Ag kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.12.2003 do 23.09.2014 najwięcej udziałów posiadał Jd Group Europe Bv Z Siedzibą W Amsterdamie. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.