KPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000466133
NIP
6452537894
REGON
243296854

Podsumowanie

aktywa
207,1 mln
przychód
277 mln
zysk
16,4 mln
wartość firmy
375,7 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
RADZIONKÓW
Adres
OBJAZDOWA, 1-3
Kod pocztowy
41-922
Rejestracja
2013-06-19
Rozpoczęcie działalności
2013-07-01
Kapitał zakładowy
61242000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
kpe-holding.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU (Z ZASTRZEŻENIEM WSKAZANYM W ZDANIU 3). POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI, JEŚLI DZIAŁAJĄ WE DWÓCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. DO: 1) ZAWARCIA UMOWY DOTYCZĄCEJ ZBYCIA LUB OBCIĄŻENIA UDZIAŁÓW, AKCJI LUB INNYCH PRAW UDZIAŁOWYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM JEST SPÓŁKA; 2) ZAWARCIA UMOWY DOTYCZĄCEJ ZBYCIA LUB OBCIĄŻENIA PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI, ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI; 3) DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO ZBYCIA LUB OBCIĄŻENIA PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI ZALEŻNEJ, ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI ZALEŻNEJ; 4) DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ŁĄCZENIEM, PODZIAŁEM LUB PRZEKSZTAŁCENIEM SPÓŁKI LUB JEJ SPÓŁEK ZALEŻNYCH; 5) WYKONYWANIA PRAW Z UDZIAŁÓW, AKCJI LUB INNYCH PRAW UDZIAŁOWYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM JEST SPÓŁKA, W SZCZEGÓLNOŚCI WYKORZYSTANIA TYCH PRAW DO WYPŁATY DYWIDENDY ZE SPÓŁEK ZALEŻNYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU, JEŚLI DZIAŁAJĄ WE DWÓCH ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Kpe osiągnęła 277 026 528 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 271 659 126 zł. Pozostałe przychody to 5 367 402 zł.
Całkowite koszty wyniosły 255 221 366 zł.
Zysk netto wyniósł 16 437 760 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 661 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 277 026 528 zł w 2022 roku.
• 263 536 643 zł w 2021 roku.
• 233 368 982 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 651 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 437 760 zł w 2022 roku.
• 25 323 215 zł w 2021 roku.
• 17 394 745 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Kpe wynosi 375 653 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 164 377 600 zł a 692 566 320 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 572 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 375 653 088 zł w 2022 roku.
• 415 475 933 zł w 2021 roku.
• 337 737 452 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Kpe wyniosła 207 064 402 zł.
a
ktywa trwałe to 49 036 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 158 028 210 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 207 064 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 173 582 071 zł.
k
apitały mniejszości to 2 458 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 024 069 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 890 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 207 064 402 zł w 2022 roku.
• 254 821 930 zł w 2021 roku.
• 231 822 544 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 207 064 402 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Kpe wykazała przychody na poziomie 277 026 528 zł.
Organizacja zarobiła 21 615 726 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 177 966 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 437 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 468 012 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 177 966 zł w 2022 roku
• 5 297 135 zł w 2021 roku
• 3 625 776 zł w 2020 roku

Organizacja Kpe wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.3%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Kania Piotr posiada 153106 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Kania Bolesław posiada 153105 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Kania Maria posiada 153104 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Kania Renata posiada 153105 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
Kania Renata (25% udziałów)
Kania Maria (25% udziałów)
Kania Piotr (25% udziałów)
Kania Bolesław (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.07.2016 do 18.01.2023:
Kania Renata (25% udziałów)
Kania Maria (25% udziałów)
Kania Bolesław (25% udziałów)
W okresie od 17.03.2014 do 19.07.2016 najwięcej udziałów posiadała Kania Maria. Jej udziały w tym czasie wynosiły 33%.