BLEJKAN HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000811140
NIP
9552533236
REGON
384735913

Podsumowanie

aktywa
139,4 mln
przychód
168,1 mln
zysk
6,4 mln
wartość firmy
206,5 mln
Podstawowe info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
SZCZECIN
Adres
UL. TRANSPORTOWA, 25
Kod pocztowy
70-715
Rejestracja
2019-10-29
Rozpoczęcie działalności
2019-10-29
Kapitał zakładowy
28751900,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Blejkan holding osiągnęła 168 063 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 167 617 276 zł. Pozostałe przychody to 445 738 zł.
Całkowite koszty wyniosły 161 208 999 zł.
Zysk netto wyniósł 6 408 277 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 56 021 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 168 063 014 zł w 2022 roku.
• 158 886 658 zł w 2021 roku.
• 213 640 372 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 136 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 408 277 zł w 2022 roku.
• 19 024 326 zł w 2021 roku.
• 13 816 258 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Blejkan holding wynosi 206 512 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 64 082 772 zł a 420 157 535 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 837 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 206 512 677 zł w 2022 roku.
• 231 381 829 zł w 2021 roku.
• 238 784 051 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Blejkan holding wyniosła 139 376 466 zł.
a
ktywa trwałe to 43 111 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 96 265 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 376 466 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 400 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 976 319 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 458 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 139 376 466 zł w 2022 roku.
• 126 767 420 zł w 2021 roku.
• 125 285 361 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 376 466 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 60 953 972 zł w 2021 roku
• 70 495 890 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Blejkan holding wykazała przychody na poziomie 168 063 014 zł.
Organizacja zarobiła 8 738 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 330 263 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 408 277 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 776 754 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 330 263 zł w 2022 roku
• 2 872 000 zł w 2021 roku
• 3 968 853 zł w 2020 roku

Organizacja Blejkan holding wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Td Family posiada 187308 udziałów, które stanowią 65% firmy.
Syntaxis New Europe Investments S.a R.l. posiada 59552 udziałów, które stanowią 21% firmy.
Największym udziałowcem od 21.02.2023 jest Td Family kontrolujący 65% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2022 do 21.02.2023 był Td Family kontrolując 65% udziałów.
W okresie od 26.05.2022 do 22.08.2022 najwięcej udziałów posiadał Td Family. Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.