BAGATELA STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000864167
NIP
5252839377
REGON
387316140

Podsumowanie

aktywa
2,3 mln
przychód
787 tys.
zysk
-1,3 mln
wartość firmy
701 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. HUSARII, 60A
Kod pocztowy
02-951
Rejestracja
2020-10-14
Rozpoczęcie działalności
2020-10-14
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Bagatela studio osiągnęła 787 164 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 784 145 zł. Pozostałe przychody to 3019 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 044 167 zł.
Strata netto wyniosła 1 260 022 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 393 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 787 164 zł w 2022 roku.
• 9 866 507 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -630 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 260 022 zł w 2022 roku.
• 2 490 435 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Bagatela studio wynosi 701 335 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 967 910 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 350 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 701 335 zł w 2022 roku.
• 18 410 986 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Bagatela studio wyniosła 2 327 090 zł.
a
ktywa trwałe to 1652 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 325 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 327 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 235 412 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 091 677 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 163 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 327 090 zł w 2022 roku.
• 3 452 185 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -535%.
Marża operacyjna wyniosła -128%.
Marża netto wyniosła -160%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -267.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -63.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -80 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Bagatela studio wyniosły 2 091 677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 327 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 045 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 091 677 zł w 2022 roku
• 956 750 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Bagatela studio wykazała przychody na poziomie 787 164 zł.
Organizacja zarobiła -1 026 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 233 736 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 260 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 116 868 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 233 736 zł w 2022 roku
• 58 228 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Bagatela studio wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Zygo Piotr posiada 30 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Stalewski Jacek posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.