BAGATELA STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000864167
NIP
5252839377
REGON
387316140

Podsumowanie

aktywa
2,3 mln
przychód
11,3 mln
zysk
1,5 mln
wartość firmy
15,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. HUSARII, 60A
Kod pocztowy
02-951
Rejestracja
2020-10-14
Rozpoczęcie działalności
2020-10-14
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Bagatela studio osiągnęła 11 328 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 308 477 zł. Pozostałe przychody to 20 359 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 764 795 zł.
Zysk netto wyniósł 1 543 682 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 776 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 328 836 zł w 2023 roku.
• 787 164 zł w 2022 roku.
• 9 866 507 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 514 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 543 682 zł w 2023 roku.
• -1 260 022 zł w 2022 roku.
• 2 490 435 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bagatela studio wynosi 15 061 604 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 334 320 zł a 28 322 090 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 020 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 061 604 zł w 2023 roku.
• 701 335 zł w 2022 roku.
• 18 410 986 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Bagatela studio wyniosła 2 274 490 zł.
a
ktywa trwałe to 3150 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 271 340 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 274 490 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 779 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 495 396 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 758 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 274 490 zł w 2023 roku.
• 2 327 090 zł w 2022 roku.
• 3 452 185 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Bagatela studio wyniosły 495 396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 274 490 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 495 396 zł w 2023 roku
• 2 091 677 zł w 2022 roku
• 956 750 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Bagatela studio wykazała przychody na poziomie 11 328 836 zł.
Organizacja zarobiła 1 769 004 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 225 322 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 543 682 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 107 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 225 322 zł w 2023 roku
• 233 736 zł w 2022 roku
• 58 228 zł w 2021 roku

Organizacja Bagatela studio wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Zygo Piotr posiada 30 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Stalewski Jacek posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.