ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000010681
NIP
5260250995
REGON
012100784

Podsumowanie

aktywa
26,8 mld
przychód
13,2 mld
zysk
724 mln
wartość firmy
21,8 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
AL. JEROZOLIMSKIE, 160
Kod pocztowy
02-326
Rejestracja
2001-05-02
Rozpoczęcie działalności
1992-01-17
Kapitał zakładowy
3937072437,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
orange.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Orange polska osiągnęła 13 183 000 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 089 000 000 zł. Pozostałe przychody to 94 000 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 365 000 000 zł.
Zysk netto wyniósł 724 000 000 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -403 494 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 183 000 000 zł w 2022 roku.
• 13 915 000 000 zł w 2021 roku.
• 11 801 000 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -88 914 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 724 000 000 zł w 2022 roku.
• 1 672 000 000 zł w 2021 roku.
• 46 000 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orange polska wynosi 21 774 416 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 240 000 000 zł a 53 812 000 000 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -866 971 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 774 416 667 zł w 2022 roku.
• 25 422 916 667 zł w 2021 roku.
• 16 000 583 333 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Orange polska wyniosła 26 766 000 000 zł.
a
ktywa trwałe to 22 259 000 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 507 000 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 766 000 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 453 000 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 313 000 000 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -463 910 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 766 000 000 zł w 2022 roku.
• 26 157 000 000 zł w 2021 roku.
• 24 300 000 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Orange polska wyniosły 13 313 000 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 766 000 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -140 819 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 313 000 000 zł w 2022 roku
• 13 546 000 000 zł w 2021 roku
• 13 701 000 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Orange polska wykazała przychody na poziomie 13 183 000 000 zł.
Brak danych

Organizacja Orange polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 60%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 60%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki