ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000010681
NIP
5260250995
REGON
012100784

Podsumowanie

aktywa
26,8 mld
przychód
13,8 mld
zysk
818 mln
wartość firmy
22,6 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
AL. JEROZOLIMSKIE, 160
Kod pocztowy
02-326
Rejestracja
2001-05-02
Rozpoczęcie działalności
1992-01-17
Kapitał zakładowy
3937072437,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
orange.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Orange polska osiągnęła 13 823 000 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 733 000 000 zł. Pozostałe przychody to 90 000 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 915 000 000 zł.
Zysk netto wyniósł 818 000 000 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -348 574 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 823 000 000 zł w 2023 roku.
• 13 183 000 000 zł w 2022 roku.
• 13 915 000 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -79 287 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 818 000 000 zł w 2023 roku.
• 724 000 000 zł w 2022 roku.
• 1 672 000 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orange polska wynosi 22 571 833 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 180 000 000 zł a 53 784 000 000 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -779 372 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 571 833 333 zł w 2023 roku.
• 21 774 416 667 zł w 2022 roku.
• 25 422 916 667 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Orange polska wyniosła 26 826 000 000 zł.
a
ktywa trwałe to 22 756 000 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 070 000 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 826 000 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 446 000 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 380 000 000 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -436 336 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 826 000 000 zł w 2023 roku.
• 26 766 000 000 zł w 2022 roku.
• 26 157 000 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Orange polska wyniosły 13 380 000 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 826 000 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -129 881 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 380 000 000 zł w 2023 roku
• 13 313 000 000 zł w 2022 roku
• 13 546 000 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Orange polska wykazała przychody na poziomie 13 823 000 000 zł.
Brak danych

Organizacja Orange polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 100%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki