CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000010078
NIP
7961810732
REGON
670925160

Podsumowanie

aktywa
32,3 mld
przychód
13,2 mld
zysk
901,1 mln
wartość firmy
24,2 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ŁUBINOWA, 4A
Kod pocztowy
03-878
Rejestracja
2001-06-21
Rozpoczęcie działalności
1996-12-18
Kapitał zakładowy
25581840,64 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
grupapolsat.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA - PREZESA ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ PROKURENT, WSZYSCY TRZEJ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Cyfrowy polsat osiągnęła 13 160 000 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 042 000 000 zł. Pozostałe przychody to 118 000 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 140 900 000 zł.
Zysk netto wyniósł 901 100 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 789 637 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 160 000 000 zł w 2022 roku.
• 16 150 400 000 zł w 2021 roku.
• 11 960 000 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 836 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 901 100 000 zł w 2022 roku.
• 4 414 500 000 zł w 2021 roku.
• 1 146 200 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cyfrowy polsat wynosi 24 235 833 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 011 000 000 zł a 63 243 200 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 478 901 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 235 833 333 zł w 2022 roku.
• 39 963 383 333 zł w 2021 roku.
• 23 377 783 333 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Cyfrowy polsat wyniosła 32 306 600 000 zł.
a
ktywa trwałe to 25 775 300 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 531 300 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 306 600 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 810 800 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 495 800 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 997 077 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 306 600 000 zł w 2022 roku.
• 32 237 000 000 zł w 2021 roku.
• 33 115 000 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Cyfrowy polsat wyniosły 16 495 800 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 306 600 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 004 989 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 495 800 000 zł w 2022 roku
• 16 852 400 000 zł w 2021 roku
• 18 688 800 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Cyfrowy polsat wykazała przychody na poziomie 13 160 000 000 zł.
Brak danych

Organizacja Cyfrowy polsat wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 100%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CYFROWY POLSAT