CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000010078
NIP
7961810732
REGON
670925160

Podsumowanie

aktywa
37,2 mld
przychód
14 mld
zysk
311,6 mln
wartość firmy
22,8 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ŁUBINOWA, 4A
Kod pocztowy
03-878
Rejestracja
2001-06-21
Rozpoczęcie działalności
1996-12-18
Kapitał zakładowy
25581840,64 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.grupapolsat.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA - PREZESA ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ PROKURENT, WSZYSCY TRZEJ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Cyfrowy polsat osiągnęła 13 992 500 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 800 400 000 zł. Pozostałe przychody to 192 100 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 488 800 000 zł.
Zysk netto wyniósł 311 600 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 792 159 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 992 500 000 zł w 2023 roku.
• 13 160 000 000 zł w 2022 roku.
• 16 150 400 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 051 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 311 600 000 zł w 2023 roku.
• 901 100 000 zł w 2022 roku.
• 4 414 500 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cyfrowy polsat wynosi 22 803 633 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 116 000 000 zł a 65 220 800 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 307 660 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 803 633 333 zł w 2023 roku.
• 24 235 833 333 zł w 2022 roku.
• 39 963 383 333 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Cyfrowy polsat wyniosła 37 176 700 000 zł.
a
ktywa trwałe to 28 149 200 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 027 500 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 176 700 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 305 200 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 871 500 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 166 078 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 176 700 000 zł w 2023 roku.
• 32 306 600 000 zł w 2022 roku.
• 32 237 000 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Cyfrowy polsat wyniosły 20 871 500 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 176 700 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 203 266 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 871 500 000 zł w 2023 roku
• 16 495 800 000 zł w 2022 roku
• 16 852 400 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Cyfrowy polsat wykazała przychody na poziomie 13 992 500 000 zł.
Brak danych

Organizacja Cyfrowy polsat wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 100%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki