MG LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000990174
NIP
5213982745
REGON
523013839

Podsumowanie

aktywa
140 tys.
przychód
6,4 mln
zysk
85 tys.
wartość firmy
4,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. JÓZEFA PIUSA DZIEKOŃSKIEGO, 1
Kod pocztowy
00-728
Rejestracja
2022-09-02
Rozpoczęcie działalności
2022-09-02
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
biuro@mobility-group.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Mg leasing polska osiągnęła 6 351 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 351 700 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 266 250 zł.
Zysk netto wyniósł 85 450 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 351 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 351 700 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 85 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 450 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mg leasing polska wynosi 4 655 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 79 088 zł a 15 879 250 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 655 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 655 356 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mg leasing polska wyniosła 140 279 zł.
a
ktywa obrotowe to 140 279 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 140 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 105 450 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 829 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 140 279 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mg leasing polska wyniosły 34 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 140 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 829 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mg leasing polska wykazała przychody na poziomie 6 351 700 zł.
Organizacja zarobiła 85 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 450 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Mg leasing polska wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Gvt posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.01.2024 jest Gvt kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.08.2023 do 08.01.2024 był Klimczak Bartłomiej kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.09.2022 do 07.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Klimczak Bartłomiej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.