MARCH NETWORKS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000970740
NIP
5273002130
REGON
522019923

Podsumowanie

aktywa
1,8 mln
przychód
1,4 mln
zysk
102 tys.
wartość firmy
2,1 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
GLIWICE
Adres
UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 154
Kod pocztowy
44-100
Rejestracja
2022-05-14
Rozpoczęcie działalności
2022-05-14
Kapitał zakładowy
961000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja March networks poland osiągnęła 1 363 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 328 571 zł. Pozostałe przychody to 34 469 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 226 523 zł.
Zysk netto wyniósł 102 047 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 363 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 363 040 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 102 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 047 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji March networks poland wynosi 2 114 186 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 797 303 zł a 4 252 282 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 114 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 114 186 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów March networks poland wyniosła 1 765 598 zł.
a
ktywa trwałe to 252 958 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 512 639 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 776 732 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 063 070 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 713 661 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 776 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 776 732 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania March networks poland wyniosły 713 661 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 776 732 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 713 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 713 661 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja March networks poland wykazała przychody na poziomie 1 363 040 zł.
Organizacja zarobiła 148 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 878 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 047 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 878 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 878 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja March networks poland wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

March Networks S.r.l. posiada 19220 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.01.2023 jest March Networks S.r.l. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2022 do 02.01.2023 był March Networks S.r.l. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.05.2022 do 19.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.