BLENCA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000823292
NIP
5272917301
REGON
385327843

Podsumowanie

aktywa
176,9 mln
przychód
25 mln
zysk
-701 tys.
wartość firmy
49,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. TOWAROWA, 28
Kod pocztowy
00-839
Rejestracja
2020-01-15
Rozpoczęcie działalności
2020-01-15
Kapitał zakładowy
331000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Blenca investments osiągnęła 25 012 237 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 440 191 zł. Pozostałe przychody to 9 572 047 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 141 014 zł.
Strata netto wyniosła 700 823 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 253 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 012 237 zł w 2023 roku.
• 32 512 480 zł w 2022 roku.
• 5 807 182 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -175 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -700 823 zł w 2023 roku.
• 16 412 152 zł w 2022 roku.
• -1 704 317 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Blenca investments wynosi 49 584 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 175 518 296 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 396 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 584 505 zł w 2023 roku.
• 122 546 772 zł w 2022 roku.
• 26 785 519 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Blenca investments wyniosła 176 886 885 zł.
a
ktywa trwałe to 167 709 764 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 177 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 176 886 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 879 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 007 311 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 221 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 176 886 885 zł w 2023 roku.
• 183 707 123 zł w 2022 roku.
• 163 926 044 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -42%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Blenca investments wyniosły 133 007 311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 176 886 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 251 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 007 311 zł w 2023 roku
• 136 742 884 zł w 2022 roku
• 133 373 958 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Blenca investments wykazała przychody na poziomie 25 012 237 zł.
Organizacja zarobiła -457 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 243 544 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -700 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -53% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 886 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 243 544 zł w 2023 roku
• 3 918 692 zł w 2022 roku
• 337 758 zł w 2021 roku

Organizacja Blenca investments wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Barn Lux Bidco Sarl posiada 6620 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.08.2021 jest Barn Lux Bidco Sarl kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2020 do 17.08.2021 był Barn Lux Bidco Sarl kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.01.2020 do 15.12.2020 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.