PERSONNEL SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000788971
NIP
8992863575
REGON
383525444

Podsumowanie

aktywa
130,9 mln
przychód
513,2 mln
zysk
5,1 mln
wartość firmy
544 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. SUCHA, 3
Kod pocztowy
50-086
Rejestracja
2019-05-31
Rozpoczęcie działalności
2019-05-31
Kapitał zakładowy
7451295,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
personnelservice.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ : DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Personnel service osiągnęła 513 185 436 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 512 193 628 zł. Pozostałe przychody to 991 808 zł.
Całkowite koszty wyniosły 507 054 052 zł.
Zysk netto wyniósł 5 139 576 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 128 296 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 513 185 436 zł w 2022 roku.
• 485 617 182 zł w 2021 roku.
• 360 459 779 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 284 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 139 576 zł w 2022 roku.
• 9 229 517 zł w 2021 roku.
• -3 482 804 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Personnel service wynosi 544 022 892 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 51 395 760 zł a 1 282 963 590 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 005 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 544 022 892 zł w 2022 roku.
• 540 994 284 zł w 2021 roku.
• 360 459 779 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Personnel service wyniosła 130 919 241 zł.
a
ktywa trwałe to 21 927 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 108 991 915 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 130 919 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 344 375 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 876 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 697 963 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 729 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 130 919 241 zł w 2022 roku.
• 101 311 338 zł w 2021 roku.
• 124 601 070 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 130 919 241 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Personnel service wykazała przychody na poziomie 513 185 436 zł.
Organizacja zarobiła 9 356 610 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 217 034 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 139 576 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 054 259 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 217 034 zł w 2022 roku
• 3 450 630 zł w 2021 roku
• 83 569 zł w 2020 roku

Organizacja Personnel service wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.6%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki