NRGF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000809786
NIP
5252804663
REGON
384665696

Podsumowanie

aktywa
75 tys.
przychód
99 tys.
zysk
6 tys.
wartość firmy
142 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. CIASNA, 6
Kod pocztowy
00-232
Rejestracja
2019-10-21
Rozpoczęcie działalności
2019-10-21
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Nrgf osiągnęła 99 058 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 99 008 zł. Pozostałe przychody to 50 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 384 zł.
Zysk netto wyniósł 5624 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 058 zł w 2023 roku.
• 132 000 zł w 2022 roku.
• 120 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5624 zł w 2023 roku.
• 8994 zł w 2022 roku.
• 26 679 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nrgf wynosi 141 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 53 419 zł a 284 900 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 141 954 zł w 2023 roku.
• 173 176 zł w 2022 roku.
• 229 171 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Nrgf wyniosła 75 289 zł.
a
ktywa obrotowe to 75 289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 289 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4064 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 289 zł w 2023 roku.
• 73 112 zł w 2022 roku.
• 66 142 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Nrgf wyniosły 4064 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 289 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4064 zł w 2023 roku
• 7511 zł w 2022 roku
• 9535 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Nrgf wykazała przychody na poziomie 99 058 zł.
Organizacja zarobiła 6180 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 556 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5624 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 139 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 556 zł w 2023 roku
• 1022 zł w 2022 roku
• 2646 zł w 2021 roku

Organizacja Nrgf wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Chaciński Michał posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.02.2024 jest Chaciński Michał kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2019 do 05.02.2024 był Drabik Radosław kontrolując 60% udziałów.