MRM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000677700
NIP
9372694972
REGON
367286087

Podsumowanie

aktywa
83 tys.
przychód
93 tys.
zysk
23 tys.
wartość firmy
153 tys.
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
JAWORZE
Adres
UL. BIELSKA, 118
Kod pocztowy
43-384
Rejestracja
2017-05-15
Rozpoczęcie działalności
2017-05-15
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
spolka.mrm@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Postępowanie likwidacyjne
Tak

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Mrm group osiągnęła 92 811 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 92 811 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 060 zł.
Zysk netto wyniósł 22 751 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 811 zł w 2023 roku.
• 169 142 zł w 2022 roku.
• 235 994 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 751 zł w 2023 roku.
• -34 742 zł w 2022 roku.
• 42 568 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mrm group wynosi 152 877 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 318 512 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 152 877 zł w 2023 roku.
• 112 761 zł w 2022 roku.
• 327 602 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mrm group wyniosła 82 763 zł.
a
ktywa trwałe to 19 964 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 799 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 763 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -201 111 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 283 874 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 763 zł w 2023 roku.
• 79 705 zł w 2022 roku.
• 101 630 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mrm group wyniosły 283 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 763 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 343%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 283 874 zł w 2023 roku
• 307 167 zł w 2022 roku
• 294 350 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 343% w 2023 roku
• 385% w 2022 roku
• 290% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mrm group wykazała przychody na poziomie 92 811 zł.
Organizacja zarobiła 22 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Mrm group wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Faruga Jan posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Faruga Radosław posiada 33 udziałów, które stanowią 0% firmy.
Surma Michał posiada 33 udziałów, które stanowią 0% firmy.
Największym udziałowcem od 25.10.2021 jest Faruga Jan kontrolujący 34% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.08.2017 do 25.10.2021 był Faruga Jan kontrolując 34% udziałów.
W okresie od 15.05.2017 do 31.08.2017 najwięcej udziałów posiadał Faruga Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.