PEAK CREATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001019928
NIP
5482749471
REGON
524481382

Podsumowanie

aktywa
68 tys.
przychód
148 tys.
zysk
36 tys.
wartość firmy
275 tys.
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
USTROŃ
Adres
UL. PARTYZANTÓW, 3
Kod pocztowy
43-450
Rejestracja
2023-02-16
Rozpoczęcie działalności
2023-02-16
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.peakfilms.pl
Email
kontakt@peakfilms.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Peak creative osiągnęła 147 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 147 901 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 111 594 zł.
Zysk netto wyniósł 36 307 zł.
Spółka wykazuje stałe przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 147 908 zł w 2023 roku.
• 147 908 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają stałą tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 307 zł w 2023 roku.
• 36 307 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Peak creative wynosi 274 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 30 980 zł a 508 297 zł.
Wartość organizacji nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 274 814 zł w 2023 roku.
• 274 814 zł w 2022 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Peak creative wyniosła 68 148 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 148 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 307 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 841 zł.
Organizacja utrzymuje stałe całkowitą wartość aktywów w czasie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 148 zł w 2023 roku.
• 68 148 zł w 2022 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

Zobowiązania Peak creative wyniosły 26 841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 841 zł w 2023 roku
• 26 841 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Peak creative wykazała przychody na poziomie 147 908 zł.
Organizacja zarobiła 40 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3754 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3754 zł w 2023 roku
• 3754 zł w 2022 roku

Organizacja Peak creative wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Donczew Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Donczew Angelika posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.