TREELENS STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000824464

NIP

9452233411

REGON

385339289

aktywa

96 tys.

przychód

175 tys.

zysk netto

36 tys.

wartość firmy

321 tys.

Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. PRĄDNICKA, 65
Kod pocztowy
31-202
Rejestracja
2020-01-21
Rozpoczęcie działalności
2020-01-21
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki

Organizacja Treelens studio osiągnęła 175 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 175 036 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 138 864 zł.
Zysk netto wyniósł 36 172 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 175 036 zł w 2022 roku.
• 193 724 zł w 2021 roku.
• 153 040 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 172 zł w 2022 roku.
• 27 015 zł w 2021 roku.
• 11 030 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Treelens studio wynosi 320 789 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 59 412 zł a 506 402 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 320 789 zł w 2022 roku.
• 269 494 zł w 2021 roku.
• 158 168 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Treelens studio wyniosła 96 256 zł.
a
ktywa trwałe to 40 408 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 848 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 217 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 039 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 256 zł w 2022 roku.
• 111 483 zł w 2021 roku.
• 44 319 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Treelens studio wyniosły 17 039 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 039 zł w 2022 roku
• 68 438 zł w 2021 roku
• 28 289 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Treelens studio wykazała przychody na poziomie 175 036 zł.
Organizacja zarobiła 40 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3991 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1330 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3991 zł w 2022 roku
• 2978 zł w 2021 roku
• 1280 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Treelens studio wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00411%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.00 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Różański Mateusz posiada 46 udziałów, które stanowią 92% firmy.