BETTER COLLECTIVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000757006
NIP
5252770183
REGON
381776604

Podsumowanie

aktywa
2,5 mln
przychód
14,6 mln
zysk
758 tys.
wartość firmy
14,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. MOGILSKA, 43
Kod pocztowy
31-545
Rejestracja
2018-11-09
Rozpoczęcie działalności
2018-11-09
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Better collective poland osiągnęła 14 628 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 628 104 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 870 135 zł.
Zysk netto wyniósł 757 969 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 657 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 628 104 zł w 2022 roku.
• 9 882 155 zł w 2021 roku.
• 6 560 924 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 189 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 757 969 zł w 2022 roku.
• 549 569 zł w 2021 roku.
• 348 248 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Better collective poland wynosi 14 263 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 479 760 zł a 36 570 261 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 565 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 263 706 zł w 2022 roku.
• 9 697 663 zł w 2021 roku.
• 6 266 047 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Better collective poland wyniosła 2 478 031 zł.
a
ktywa trwałe to 410 768 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 067 263 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 478 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 973 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 505 018 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 619 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 478 031 zł w 2022 roku.
• 1 566 726 zł w 2021 roku.
• 954 049 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Better collective poland wyniosły 505 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 478 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 505 018 zł w 2022 roku
• 351 683 zł w 2021 roku
• 288 575 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Better collective poland wykazała przychody na poziomie 14 628 104 zł.
Organizacja zarobiła 987 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 229 385 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 757 969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 346 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 229 385 zł w 2022 roku
• 172 822 zł w 2021 roku
• 106 196 zł w 2020 roku

Organizacja Better collective poland wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Better Collective A/s posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.02.2019 jest Better Collective A/s kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.11.2018 do 06.02.2019 był Fsz kontrolując 99% udziałów.