IZO-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000726912

NIP

7743240030

REGON

369941248

aktywa

28,1 mld

przychód

36 mld

zysk netto

2,2 mld

wartość firmy

42,5 mld

Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PŁOCK
Adres
UL. DŁUGA, 49B
Kod pocztowy
09-411
Rejestracja
2018-04-11
Rozpoczęcie działalności
2018-04-11
Kapitał zakładowy
1024400,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki

Organizacja Izo-bet osiągnęła 36 039 729 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 974 914 000 zł. Pozostałe przychody to 64 815 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 749 578 000 zł.
Zysk netto wyniósł 2 225 336 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 204 641 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 039 729 000 zł w 2022 roku.
• 39 861 195 000 zł w 2021 roku.
• 24 785 831 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 444 724 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 225 336 000 zł w 2022 roku.
• 3 715 359 000 zł w 2021 roku.
• 2 163 575 000 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Izo-bet wynosi 42 506 323 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 578 493 750 zł a 90 099 322 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 497 389 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 506 323 750 zł w 2022 roku.
• 49 364 877 250 zł w 2021 roku.
• 30 301 207 083 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Izo-bet wyniosła 28 089 062 000 zł.
a
ktywa trwałe to 20 657 368 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 431 694 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 089 063 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 771 325 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 317 738 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 616 151 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 089 063 000 zł w 2022 roku.
• 19 312 063 000 zł w 2021 roku.
• 15 927 140 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Izo-bet wyniosły 15 317 738 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 089 063 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 062 287 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 317 738 000 zł w 2022 roku
• 8 739 648 000 zł w 2021 roku
• 9 096 447 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Izo-bet wykazała przychody na poziomie 36 039 729 000 zł.
Organizacja zarobiła 2 847 049 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 621 713 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 225 336 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 124 342 600 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 621 713 000 zł w 2022 roku
• 412 733 000 zł w 2021 roku
• 334 158 000 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Izo-bet wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 63.1%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 12.60 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Bielawski Arkadiusz posiada 10244 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.10.2023 jest Bielawski Arkadiusz kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.04.2018 do 18.10.2023 była Bielawska Beata kontrolująca 100% udziałów.