SELLERSWITCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000627045
NIP
5272774712
REGON
364962524

Podsumowanie

aktywa
1,7 mln
przychód
3,7 mln
zysk
577 tys.
wartość firmy
5,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA JANA PAWŁA II, 61
Kod pocztowy
01-031
Rejestracja
2016-07-12
Rozpoczęcie działalności
2016-07-12
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Sellerswitch osiągnęła 3 659 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 659 614 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 082 397 zł.
Zysk netto wyniósł 577 217 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 731 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 659 614 zł w 2022 roku.
• 2 946 007 zł w 2021 roku.
• 1 304 252 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 115 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 577 217 zł w 2022 roku.
• 499 346 zł w 2021 roku.
• 170 551 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sellerswitch wynosi 5 798 223 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 049 612 zł a 9 149 034 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 158 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 798 223 zł w 2022 roku.
• 4 578 088 zł w 2021 roku.
• 1 793 893 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Sellerswitch wyniosła 1 724 276 zł.
a
ktywa trwałe to 23 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 700 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 724 276 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 399 482 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 324 794 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 343 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 724 276 zł w 2022 roku.
• 1 056 896 zł w 2021 roku.
• 382 418 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Sellerswitch wyniosły 324 794 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 724 276 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 324 794 zł w 2022 roku
• 234 630 zł w 2021 roku
• 59 499 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Sellerswitch wykazała przychody na poziomie 3 659 614 zł.
Organizacja zarobiła 578 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 959 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 577 217 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 192 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 959 zł w 2022 roku
• 55 213 zł w 2021 roku
• 16 902 zł w 2020 roku

Organizacja Sellerswitch wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.05%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Fulfilio posiada 117 udziałów, które stanowią 58.5% firmy.
Buchacz Wojciech posiada 29 udziałów, które stanowią 14.5% firmy.
Buchacz Aleksander posiada 21 udziałów, które stanowią 10.5% firmy.
Największym udziałowcem od 22.02.2024 jest Fulfilio kontrolujący 59% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.04.2023 do 22.02.2024 był Buchacz Wojciech kontrolując 33% udziałów.
W okresie od 20.09.2021 do 17.04.2023 najwięcej udziałów posiadał Buchacz Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.