IDENTT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000586371
NIP
8982215099
REGON
363017634

Podsumowanie

aktywa
11,8 mln
przychód
10 mln
zysk
819 tys.
wartość firmy
17,3 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. GEN. ROMUALDA TRAUGUTTA, 45
Kod pocztowy
50-416
Rejestracja
2015-11-17
Rozpoczęcie działalności
2015-11-17
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JAST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Identt osiągnęła 9 973 483 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 973 483 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 154 009 zł.
Zysk netto wyniósł 819 474 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 725 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 973 483 zł w 2022 roku.
• 6 651 999 zł w 2021 roku.
• 7 233 576 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 155 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 819 474 zł w 2022 roku.
• 688 761 zł w 2021 roku.
• 1 425 371 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Identt wynosi 17 265 249 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 338 364 zł a 39 137 942 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 213 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 265 249 zł w 2022 roku.
• 7 700 214 zł w 2021 roku.
• 11 823 640 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Identt wyniosła 11 821 250 zł.
a
ktywa trwałe to 9 796 369 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 024 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 821 250 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 784 486 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 036 765 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 303 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 821 250 zł w 2022 roku.
• 2 930 307 zł w 2021 roku.
• 2 868 424 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Identt wyniosły 2 036 765 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 821 250 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 380 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 036 765 zł w 2022 roku
• 2 249 637 zł w 2021 roku
• 1 135 392 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Identt wykazała przychody na poziomie 9 973 483 zł.
Organizacja zarobiła 847 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 714 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 819 474 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5445 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 714 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 363 914 zł w 2020 roku

Organizacja Identt wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Identt Swiss Ag posiada 1340 udziałów, które stanowią 67% firmy.
Szajda Jan posiada 320 udziałów, które stanowią 16% firmy.
Giedziun Piotr posiada 240 udziałów, które stanowią 12% firmy.
Największym udziałowcem od 12.01.2023 jest Identt Swiss Ag kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2021 do 12.01.2023 był Identt Swiss Ag kontrolując 40% udziałów.
W okresie od 17.10.2017 do 23.07.2021 najwięcej udziałów posiadał Identt Swiss Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.