CHANDON WALLER & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000518460
NIP
6772382737
REGON
123172680

Podsumowanie

aktywa
3,9 mln
przychód
5,8 mln
zysk
1 mln
wartość firmy
10 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. WADOWICKA, 6
Kod pocztowy
30-415
Rejestracja
2014-07-30
Rozpoczęcie działalności
2014-09-01
Kapitał zakładowy
15000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Chandon waller & partners osiągnęła 5 786 658 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 781 716 zł. Pozostałe przychody to 4942 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 759 512 zł.
Zysk netto wyniósł 1 022 204 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 906 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 786 658 zł w 2023 roku.
• 3 854 070 zł w 2022 roku.
• 2 730 251 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 167 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 022 204 zł w 2023 roku.
• 565 490 zł w 2022 roku.
• 448 424 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chandon waller & partners wynosi 9 959 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 013 327 zł a 14 466 644 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 610 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 959 917 zł w 2023 roku.
• 6 044 365 zł w 2022 roku.
• 4 283 848 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Chandon waller & partners wyniosła 3 900 880 zł.
a
ktywa trwałe to 93 681 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 807 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 900 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 684 436 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 216 444 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 634 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 900 880 zł w 2023 roku.
• 2 579 313 zł w 2022 roku.
• 1 322 753 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Chandon waller & partners wyniosły 1 216 444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 900 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 185 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 216 444 zł w 2023 roku
• 961 945 zł w 2022 roku
• 429 440 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Chandon waller & partners wykazała przychody na poziomie 5 786 658 zł.
Organizacja zarobiła 1 082 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 606 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 022 204 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9870 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 606 zł w 2023 roku
• 52 342 zł w 2022 roku
• 44 350 zł w 2021 roku

Organizacja Chandon waller & partners wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Drzystek Artur posiada 90 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Drzystek Iwona posiada 60 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 04.04.2019 jest Drzystek Artur kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.07.2014 do 04.04.2019 był Drzystek Artur kontrolując 60% udziałów.