SALVE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000265069
NIP
8522490131
REGON
320250864

Podsumowanie

aktywa
2,4 mln
przychód
10 mln
zysk
1 tys.
wartość firmy
7,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ŻWIRKI I WIGURY, 16A
Kod pocztowy
02-092
Rejestracja
2006-09-29
Rozpoczęcie działalności
2006-10-01
Kapitał zakładowy
490000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Salve pharma osiągnęła 9 973 691 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 953 833 zł. Pozostałe przychody to 19 858 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 952 360 zł.
Zysk netto wyniósł 1473 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -105 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 973 691 zł w 2022 roku.
• 8 687 355 zł w 2021 roku.
• 8 618 845 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1473 zł w 2022 roku.
• -128 652 zł w 2021 roku.
• -8179 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Salve pharma wynosi 7 087 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 730 zł a 24 934 227 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -198 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 087 621 zł w 2022 roku.
• 6 223 067 zł w 2021 roku.
• 6 273 883 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Salve pharma wyniosła 2 418 538 zł.
a
ktywa trwałe to 215 981 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 202 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 418 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 576 803 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 841 736 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 418 538 zł w 2022 roku.
• 2 548 465 zł w 2021 roku.
• 1 930 062 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Salve pharma wyniosły 1 841 736 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 418 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 161 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 841 736 zł w 2022 roku
• 1 973 136 zł w 2021 roku
• 1 226 080 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Salve pharma wykazała przychody na poziomie 9 973 691 zł.
Organizacja zarobiła 64 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 623 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1473 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 98% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -801 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 623 zł w 2022 roku
• 4287 zł w 2021 roku
• 10 311 zł w 2020 roku

Organizacja Salve pharma wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Megafarm posiada 980 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.09.2023 jest Megafarm kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2018 do 21.09.2023 był Inwestfarm kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.01.2018 do 10.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Inwestfarm . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do SALVE PHARMA