ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SIESTRZECHOWICACH KRS
0000180234
NIP
7530001838
REGON
000475795

Podsumowanie

aktywa
15,1 mln
przychód
10 mln
zysk
2,6 mln
wartość firmy
28,3 mln
Podstawowe info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
SIESTRZECHOWICE
Adres
M.KOPERNIKA, 24
Kod pocztowy
48-351
Rejestracja
2003-11-20
Rozpoczęcie działalności
1958-09-15
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁDZIELNIA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siestrzechowicac osiągnęła 9 975 253 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 956 219 zł. Pozostałe przychody to 19 034 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 311 645 zł.
Zysk netto wyniósł 2 644 574 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 657 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 975 253 zł w 2023 roku.
• 6 263 166 zł w 2022 roku.
• 6 263 166 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 193 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 644 574 zł w 2023 roku.
• 1 599 693 zł w 2022 roku.
• 1 599 693 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siestrzechowicac wynosi 28 296 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 068 398 zł a 59 031 457 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 442 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 296 862 zł w 2023 roku.
• 20 534 112 zł w 2022 roku.
• 20 534 112 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siestrzechowicac wyniosła 15 124 399 zł.
a
ktywa trwałe to 7 134 174 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 990 224 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 124 399 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 757 864 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 366 534 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 124 399 zł w 2023 roku.
• 13 717 025 zł w 2022 roku.
• 13 717 025 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siestrzechowicac wyniosły 366 534 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 124 399 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -205 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 366 534 zł w 2023 roku
• 437 163 zł w 2022 roku
• 437 163 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siestrzechowicac wykazała przychody na poziomie 9 975 253 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siestrzechowicac wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SIESTRZECHOWICAC

Organizacja Numer KRS
1
0000223845
2
0000033775
3
0000046295
4
0000168689
5
0000101207
6
0000142254
7
0000146902
8
0000157161
9
0000082582
10
0000021170
11
0000193912
12
0000178896
13
0000113358
14
0000068641
15
0000151924
16
0000480515
17
0000152624
18
0000077186
19
0000172016
20
0000030214
21
0000189282
22
0000086939
23
0000154077
24
0000062900
25
0000067880
26
0000134054
27
0000138844
28
0000093603
29
0000037969
30
0000034357