ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KRS
0000113358
NIP
5420210267
REGON
000470007

Podsumowanie

aktywa
12,8 mln
przychód
10 mln
zysk
3,2 mln
wartość firmy
24,3 mln
Podstawowe info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
DOROŻKI
Adres
, 55A
Kod pocztowy
16-061
Rejestracja
2002-05-16
Rozpoczęcie działalności
1975-12-15
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁDZIELNIA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn osiągnęła 9 983 243 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 913 431 zł. Pozostałe przychody to 69 812 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 705 783 zł.
Zysk netto wyniósł 3 207 648 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 854 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 983 243 zł w 2023 roku.
• 8 917 410 zł w 2022 roku.
• 6 803 439 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 220 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 207 648 zł w 2023 roku.
• 3 109 095 zł w 2022 roku.
• 2 510 781 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wynosi 24 307 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 821 165 zł a 44 907 065 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 637 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 307 251 zł w 2023 roku.
• 23 102 071 zł w 2022 roku.
• 18 836 596 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wyniosła 12 813 702 zł.
a
ktywa trwałe to 4 490 121 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 323 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 813 702 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 428 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 385 482 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 693 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 813 702 zł w 2023 roku.
• 11 624 572 zł w 2022 roku.
• 10 405 462 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wyniosły 6 385 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 813 702 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 443 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 385 482 zł w 2023 roku
• 5 330 237 zł w 2022 roku
• 4 728 332 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wykazała przychody na poziomie 9 983 243 zł.
Organizacja zarobiła 3 213 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6215 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 207 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1036 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6215 zł w 2023 roku
• 3484 zł w 2022 roku
• 1524 zł w 2021 roku

Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJN

Organizacja Numer KRS
1
0000068641
2
0000110122
3
0000124215
4
0000128126
5
0000030214
6
0000114052
7
0000138844
8
0000176997
9
0000189689
10
0000067880
11
0000151924
12
0000193507
13
0000014930
14
0000121904
15
0000093603
16
0000032222
17
0000180234
18
0000144429
19
0000071887
20
0000137660
21
0000122048
22
0000123926
23
0000086939
24
0000034357
25
0000193912
26
0000168689
27
0000197768
28
0000021170
29
0000097499
30
0000189282