IP GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000101038
NIP
5451295253
REGON
050526140

Podsumowanie

aktywa
3,4 mln
przychód
10 mln
zysk
2,3 mln
wartość firmy
17,9 mln
Podstawowe info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
SOKÓŁKA
Adres
LOTNIKÓW LEWONIEWSKICH, 1A
Kod pocztowy
16-100
Rejestracja
2002-03-27
Rozpoczęcie działalności
1997-03-24
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Postępowanie likwidacyjne
Tak
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ip glass osiągnęła 9 973 392 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 906 394 zł. Pozostałe przychody to 66 998 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 564 453 zł.
Zysk netto wyniósł 2 341 941 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -596 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 973 392 zł w 2023 roku.
• 21 325 342 zł w 2022 roku.
• 16 279 295 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 268 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 341 941 zł w 2023 roku.
• 16 976 zł w 2022 roku.
• 164 432 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ip glass wynosi 17 923 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 906 456 zł a 32 787 170 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 635 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 923 146 zł w 2023 roku.
• 16 101 494 zł w 2022 roku.
• 14 792 053 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ip glass wyniosła 3 404 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 404 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 404 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 541 941 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 862 949 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -114 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 404 890 zł w 2023 roku.
• 6 594 506 zł w 2022 roku.
• 6 086 652 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ip glass wyniosły 862 949 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 404 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -60 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 862 949 zł w 2023 roku
• 4 172 245 zł w 2022 roku
• 1 711 367 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ip glass wykazała przychody na poziomie 9 973 392 zł.
Organizacja zarobiła 2 627 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 285 855 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 341 941 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 540 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 285 855 zł w 2023 roku
• 25 329 zł w 2022 roku
• 64 508 zł w 2021 roku

Organizacja Ip glass wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Jabs Sokółka posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.10.2022 jest Jabs Sokółka kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.10.2019 do 28.10.2022 była Jabs Sokółka kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 15.06.2015 do 15.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Inwido Supply Ab. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.