ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000033391
NIP
5220003782
REGON
010334578

Podsumowanie

aktywa
20,1 mld
przychód
17,8 mld
zysk
1,4 mld
wartość firmy
25 mld
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RZESZÓW
Adres
OLCHOWA, 14
Kod pocztowy
35-322
Rejestracja
2001-08-20
Rozpoczęcie działalności
1993-09-14
Kapitał zakładowy
83000303,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
asseco.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ WICEPREZESI LUB WICEPREZES DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WICEPREZES DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Asseco poland osiągnęła 17 811 300 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 647 300 000 zł. Pozostałe przychody to 164 000 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 288 600 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 358 700 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 958 257 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 811 300 000 zł w 2022 roku.
• 14 588 400 000 zł w 2021 roku.
• 12 305 800 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 554 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 358 700 000 zł w 2022 roku.
• 1 045 400 000 zł w 2021 roku.
• 867 900 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Asseco poland wynosi 24 969 125 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 660 125 000 zł a 44 528 250 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 360 469 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 969 125 000 zł w 2022 roku.
• 21 142 225 000 zł w 2021 roku.
• 18 393 441 667 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Asseco poland wyniosła 20 131 300 000 zł.
a
ktywa trwałe to 10 760 300 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 371 000 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 131 300 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 213 500 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 917 800 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 088 939 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 131 300 000 zł w 2022 roku.
• 18 570 800 000 zł w 2021 roku.
• 16 704 500 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Asseco poland wyniosły 9 917 800 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 131 300 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 529 341 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 917 800 000 zł w 2022 roku
• 8 924 100 000 zł w 2021 roku
• 7 747 200 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Asseco poland wykazała przychody na poziomie 17 811 300 000 zł.
Brak danych

Organizacja Asseco poland wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 20%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki