ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000033391
NIP
5220003782
REGON
010334578

Podsumowanie

aktywa
18,8 mld
przychód
17,2 mld
zysk
1,2 mld
wartość firmy
23,1 mld
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RZESZÓW
Adres
OLCHOWA, 14
Kod pocztowy
35-322
Rejestracja
2001-08-20
Rozpoczęcie działalności
1993-09-14
Kapitał zakładowy
83000303,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.asseco.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ WICEPREZESI LUB WICEPREZES DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WICEPREZES DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Asseco poland osiągnęła 17 152 900 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 982 700 000 zł. Pozostałe przychody to 170 200 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 770 100 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 212 600 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 873 170 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 152 900 000 zł w 2023 roku.
• 17 811 300 000 zł w 2022 roku.
• 14 588 400 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 888 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 212 600 000 zł w 2023 roku.
• 1 358 700 000 zł w 2022 roku.
• 1 045 400 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Asseco poland wynosi 23 092 441 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 806 775 000 zł a 42 882 250 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 190 093 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 092 441 667 zł w 2023 roku.
• 24 969 125 000 zł w 2022 roku.
• 21 142 225 000 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Asseco poland wyniosła 18 840 700 000 zł.
a
ktywa trwałe to 10 221 100 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 619 600 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 840 700 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 075 700 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 765 000 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 963 700 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 840 700 000 zł w 2023 roku.
• 20 131 300 000 zł w 2022 roku.
• 18 570 800 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Asseco poland wyniosły 9 765 000 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 840 700 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 493 439 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 765 000 000 zł w 2023 roku
• 9 917 800 000 zł w 2022 roku
• 8 924 100 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Asseco poland wykazała przychody na poziomie 17 152 900 000 zł.
Brak danych

Organizacja Asseco poland wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 30%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki